Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Chương Trình: Cử Nhân Kế Toán

0
  • Tổng quan chương trình:

Chương trình Quản lý Tài nguyên Môi trường quốc tế trang bị cho sinh viên kiến thức, phương pháp luận và thực hành về công tác quản lý môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên nắm vững các  công nghệ  xử  lý  môi trường và phương pháp quản lý các công nghệ này cũng như đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm quản lý các vấn đề môi trường trong các môi trường làm việc khác nhau.

  • Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí sau:

+ Quản lý môi trường đô thị; Quản lý môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất; Quản lý thông tin môi trường và quy hoạch môi trường; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt độ thị; Quản lý chất thải nguy hại;

+ Đánh giá tác động môi trường và xã hội;

+ Kinh tế và kiểm toán môi trường;

+ Biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học, du lịch Sinh thái.v.v.

  • Khung chương trình đào tạo:

STT

Môn học Tín chỉ STT Môn học

Tín chỉ

I. Khối kiến thức và kỹ năng chung

37

III. Khối kiến thức cấp độ 5/cơ sở ngành

26

1

Tiếng Anh 1/ English for Academic Purpose and Study Skills

5

Môn học bắt buộc

22

2

Tiếng Anh 2/ IELTS test preparation

5

27

Quản trị quyết định

3

3

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

28

Lý thuyết và chuẩn mực kế toán

2

4

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

29

Quản lý và chiến lược

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

Phương pháp nghiên cứu

3

6

Giáo dục thể chất

0

31

Thanh khoản và quản trị rủi ro tài chính

3

7

Giáo dục quốc phòng

0

32

Seminar 2/ Hội thảo 2

0

Cơ bản

17

33

Luật kế toán doanh nghiệp

2

8

   năng học tập trong đại học

5

34

Lập báo cáo tài chính nâng cao

3

9

Nhập môn Nghiên cứu kinh doanh

3

35

Lập báo cáo tài chính

3

10

Marketing cơ sở/Foundation in Marketing

2

Môn học lựa chọn (Chọn 2 môn)

4

11

Kế toán cơ bản

2

36

Thuế kinh doanh

3

12

Thống kê trong kinh doanh

3

37

Thực tế 2/ Work Based Learning 2

1

13 Tin học đại cương

0

38

Phát triển đa dạng văn hóa

4

14 Pháp luật đại cương

2

39

Phát triển sự nghiệp kinh doanh

4

II. Kiến thức cấp độ 4/ kiến thức cơ bản

29

IV. Khối kiến thức cấp độ 6/kiến thức chuyên ngành

28

Môn học bắt buộc

22

Môn học bắt buộc

25

15 Kinh tế học vi mô

3

40

Tài chính doanh nghiệp nâng cao

3

16 Kinh tế học vĩ mô

3

41

Viết khoa học

3

17 Giới thiệu về DN và khởi nghiệp

3

42

Quản trị quyết định nâng cao

3

18 Kế toán quản trị

3

43

Xu hướng phát triển quốc tế của kế toán

3

19 Kĩ năng giao tiếp

3

44

Thuế doanh nghiệp nâng cao

3

20 Thực tế 1/ Work based learning 1

1

45

Kiểm toán và Bảo hiểm

3

21 Seminar 1

0

46

Thực tế 3/ Work Based Learning 3

1

22 Các vấn đề tài chính toàn cầu

3

47

Luận văn/ Thesis

6

23 Tài chính doanh nghiệp

3

Môn học lựa chọn (Chọn 1 môns)

3

Môn học lựa chọn (Chọn 2 môn)

7

48

Phân tích kinh doanh

3

24 Kế toán tài chính

4

49

Lãnh đạo kinh doanh

3

25 Phương pháp lượng

3

50

Phát triển kiến thức kinh doanh

3

26 Ngoại ngữ nâng cao

4

51

Kế toán và tài chính công

3

Tổng số tín chỉ

120

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.